Sản phẩm / Dịch vụ

PRODUCT

Unwinding machine & Winding machine

Automatic unwinding & winding machine

Unwinding machine & Winding machine Automatic unwinding & winding machine

Automatic unwinding & winding machine

Ứng dụng chính

Highly capable in the process of changing for tubular material or rewinding material.

Đặc điểm cơ thể

Thị trường mục tiêu

Tìm kiếm sản phẩm

Tìm kiếm theo danh mục sản phẩm

Tìm kiếm theo thị trường mục tiêu

Tìm kiếm theo tên sản phẩm

to top